113

هیات علمی

48

تعداد کارکنان

67000

تعداد کتب کتابخانه

480

تعداد مقاله