113

هیات علمی

39

تعداد کارکنان

67000

تعداد کتب کتابخانه

480

تعداد مقاله