تشکلیل انتخابات انجمن علمی فلسفه و حکمت دانشجویان فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

این انتخابات در تاریخ 6/10/93 در تالار فردوسی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران مرکزی برگزار شد. اینجلسه با حضور سرکار خانم دکتر ثقفی عضو محترم هیئت علمی گروه فلسفه غرب و سرکار خانم اکبری مدیر محترم پژوهش دانشکده و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدورودی 92 و93 برگزارشد.

پس از معرفی کاندیدای محترم و شرح مختصری از وظایف انجمن­های علمی توسط سرکارخانم اکبری، انتخابات انجام شد و شش نفراز اعضای اصلی به ترتیب شامل خانم­ها:

  • نرگس عافیت طلب
  • اکرم هراتی اصل
  • محمد مهدی شمسی
  • زینب ندری
  • فاطمه رحیمی
  • زهرا آقابابایی