کنفرانس ها و سمینارهای دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی موضوع سخنرانی تاریخ برگزاری زمان برگزاری
1 پروفسور احسان اشراقی تنها استاد صفویه و تحولات بین المللی معاصر آن 1394/02/15 10 تا 12
2 دکتر حمید رضا صفا کیش دانشیار صفویه و تحولات بین المللی معاصر آن 1394/02/15 10 تا 12
3  دکتر صادقی استادیار برسی اندیشه های کلیله و دمنه و تاریخ بیهقی 1394/02/07 30/10 تا 12
4 دکترمظاهری استاد برتری ولایت بر نبوت 1394/02/30 11/30تا 12/30
5 دکتر محمد اخباری دانشیار استراتژی ترکیه در بحران عراق و سوریه 1394/09/25  14  تا 16
6 پروفسور رضا شعبانی استاد اقدامات نادرشاه در خفظ حدود و ثقور ایران توسط چهره مانگارپروفسور رضا شعبانی 1394/10/01 10تا 11
7 دکتر رضا صفاکیش استادیار فروپاشی امپراطوری صفوی و روی کار آمدن نادر شاه 1394/10/01 11 تا 12
8 دکتر شوکت مقیمی - دکتر ابراهیم فتاحی استادیار - استاد یار کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تعیین روند تغیرات سطح پوشش برف شمال غرب ایران 94/12/12 14/30 تا 15/30