روسای پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

از سال

تا سال

1 دکتر احمد حسنی رنجبر   75
2 دکتر محمود جمالی 75 76
3 دکتر محمد علی گذشتی 76       79
4 دکتر سیمین ولوی 79 80
5 دکتر عبدالرضا مظاهری 80 84
6 دکتر اکبر اشرفی 84 85
7 دکتر محمد اکوان 85 94
8 دکتر عبدالرضا مظاهری 94 95
9 دکتر عزیزالله افشار کرمانی   95  تاکنون

 

معاونین پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف نام و نام خانوادگی از سال  تا سال
1 دکتر باقر قربانی زرین 76 78
2 دکتر محمد اکوان 78 81
3 دکتر عزیز اله افشار 81 82
4 دکتر تراب جنگی قهرمان 82 82
5 دکتر زهرا خسروی 82 83
6 دکتر شهرام عدالتی 84 85
7 دکتر زهره معصومی 85 86
8 خانم بهاره جلایر 86 89
9 دکتر مریم ثقفی 89 93
10 دکتر علی صابری 93 94
11 دکتر علیرضا باقر 94 تاکنون