معرفی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی درسال 1369 تاسیس شد . این دانشکده دارای 7 گروه آموزشی : زبان وادبیات فارسی ، زبان وادبیات عربی ، فلسفه وحکمت اسلامی وادیان وعرفان ، فقه وحقوق اسلامی ، تاریخ وباستانشناسی ، جغرافیا ، علوم قرآن وحدیث و 9 رشته درمقطع کارشناسی و21 رشته درمقطع کارشناسی ارشد و 3 رشته درمقطع دکتری می باشد . تعداد 2078نفر دانشجو درمقاطع مختلف دردانشکده مشغول به تحصیل می باشند . تعداد 99 عضو هیات علمی دردانشکده به امر آموزش وپژوهش می پردازند که ازاین تعداد 4 نفر بادرجه استادی تمام وقت 2 نفر بادرجه استادی نیمه وقت وتعداد 16 نفر بادرجه دانشیاری وبقیه استادیار ومربی می باشند . دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دارای 4 فصلنامه علمی – پژوهشی است که عبارت است از 1- فصلنامه پژوهش ادبی 2- فصلنامه جغرافیا 3- فصلنامه آفاق حکمت 4- فصلنامه لسان صدق . تعداد دو آزمایشگاه بنام GIS وآزمایشگاه زبان و2 کارگاه جغرافیا دردانشکده فعال است . دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی دوکتابخانه تخصصی ومرجع وبخش مجلات فعال است که حدود 58 هزار جلد کتاب برای استفاده دانشجویان مهیا گردیده است .

فضای آموزشی: 7000 متر مربع

تعداد اعضای هیئت علمی: 96 نفر

تعدادمدرسین مدعو: 69 نفر

تعداد دانشجو:

کارشناسی 823

کارشناسی ارشد 766

دکتری 489

تعداد کارمند :48