آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی (اشتمال)

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶ کد : ۱۴۳۶۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۸
طبق بخشنامه ذیل دانشجویان رشته های مذکور در بخشنامه می توانند به انتخاب خود حداقل نمره قابل قبول مدرک زبان انگلیسی را مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۳۵۰۰مورخ۹۷/۰۲/۰۴ویا حداقل نمره قابل قبول برای آزمون عربی ( اشتمال )۶۰ درصد از نمره کل را تاقبل از آزمون جامع ارائه نمایند .

( ۱ )