اطلاعیه - آرشیو

آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی (اشتمال)

طبق بخشنامه ذیل دانشجویان رشته های مذکور در بخشنامه می توانند به انتخاب خود حداقل نمره قابل قبول مدرک زبان انگلیسی را مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۳۵۰۰مورخ۹۷/۰۲/۰۴ویا حداقل نمره قابل قبول برای آزمون عربی ( اشتمال )۶۰ درصد از نمره کل را تاقبل از آزمون جامع ارائه نمایند .

ادامه مطلب