ریاست دانشکده

مشخصات شخصی :                                                                                                                                           

نام ونام خانوادگی : عزیزالله افشارکرمانی 

مرتبه علمی: دانشیار

تاریخ تولد: 1339

محل تولد: یزد

ایمیل:azi.afsharkermani@iauctb.ac.ir

 :http://a-afsharkermany-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.htmlآدرس صفحه شخصیl

مشخصات تحصیلی:

- دکتری: فلسفه وکلام اسلامی                    دانشگاه: علوم و تحقیقات 1379

- کارشناسی ارشد: فلسفه وکلام اسلامی      دانشگاه :  تهران            1369

- کارشناسی: الهیات ومعارف اسلامی            دانشگاه:  تهران             1365

  

 

 

سمت های اجرایی:

معاون دانشکده الهیات :                2 سال

مدیرآموزش دانشکده الهیات :          5 سال 

مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی : 10 سال 

 

تجربیات پژوهشی دانشگاهی:

عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های معرفت شناختی گروه فلسفه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی 

عضو هیئت تحریریه فصلنامه حکمت وفلسفه دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج 

مدیر داخلی مجله پزوهش های معرفت شناختی گروه فلسفه واحد تهران مرکزی 

عضو حلقه کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت یک سال 

راهنمایی پایان نامه تحصیلی حدود پنجاه رساله 

مشاوره پایان نامه تحصیلی حدود پنجاه وپنج رساله تحصیلی 

 

 

 

سوابق آموزشی:

عضو هیات علمی تمام وقت گروه فلسفه وحکمت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

تدریس در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری 

تدریس در دانشکده الهیات تهران سه نیمسال