معاونت دانشکده


مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ تولد:1349     

محل تولد:  آبادان

ایمیل: l_salamat@ iauctb.ac.ir 

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری: زبان و ادبیات فارسی گرایش: سال اخذ مدرک : 1385    نام دانشگاه:آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات

 کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی گرایش:   سال اخذمدرک: 1378   نام دانشگاه: آزاداسلامی واحد اراک

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی  گرایش: سال اخذ مدرک: 1373 نام دانشگاه: آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

سمت‌های اجرایی:

 

مدیر کل آموزش ، ازسال 1388 تا1394

-      مدیرگروه دروس عمومی ( 1388-1387 ) 

     - مدیر امور اداری مجتمع ولیعصر( (1382-1379 )

تجربیات پژوهشی - دانشگاهی:

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی " پژوهش ادبی " (1392-1389)

-      عضو کمیته تخصصی داوری کتاب سما

-      مجری دو طرح پژوهشی درون دانشگاهی

-       مولف کتاب نگاهی نو به ادبیات ایران وجهان سال 1385

-      مولف کتاب ره آوردی از ادب پارسی (گروه مولفان) سال 1390

-      مولف کتاب عطار نیشابوری (در دست چاپ )

      -مولف کتاب نظامی گنجوی (در دست چاپ)

-      استاد راهنما ومشاور وداور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

-      داور طرحهای پژوهشی

-      ارائه مقاله وسخنرانی دردو کنفرانس بین المللی خارجی

-      ارائه مقاله وسخنرانی دریک کنفرانس بین المللی داخلی

 

سوابق آموزشی:

        -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ازسال 1379 تاکنون

-     مدرس مدعو واحد علوم وتحقیقات از سال 1382 تا 1386

-     مدرس کارگاههای آموزشی درمرکز مطالعات دانشگاه آزاد اسلامی

-     مدرس کارگاههای آموزشی درنهادها وسازمانها