روسا و معاونین پیشین دانشکده

روسای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

نام نام خانوادگی  تاریخ آغاز  خاتمه مسئولیت
دکتر احمد حسنی رنجبر 1367 1373
دکتر محمود جمالی 1373 1374
دکتر محمد علی گذشتی 1374 1380
سرکارخانم سیمین ولوی 1380 1382
دکتر عبدالرضا مظاهری 1382 1384
دکتر اکبر اشرفی 1384 1385
دکتر محمد اکوان 1385 1394
دکترعزیزالله افشارکرمانی 1395 1396
دکتر عبدالرضا مظاهری 1397  تاکنون