رشته ها و گرایشها

 

رشته گرایش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

رشته و گرایش های رشته ادبیات فارسی

 

کارشناســـی:

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات داستانی

 

کارشناســی ارشد :

زبان و ادبیات فارسی    

 

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

 

 

 رشته و گرایش های رشته ادبیات عرب   

 

کارشناســـی:

زبان و ادبیات عرب

 

کارشناســی ارشد :

زبان و ادبیات عرب  

 

دکتری:

زبان و ادبیات عرب

 

 

رشته و گرایش های رشته فلسفه

 

کارشناسی:

فلسفه و حکمت اسلامی

الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان

 

کارشناسی ارشد:

الهیات و معارف اسلامی   گرایش : فلسفه و حکمت اسلامی

الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان تطبیقی

فلسفه غرب

عرفان اسلامی

علم اطلاعات و دانش شناسی       گرایش : مدیریت اطلاعات

 

دکتری :

 

الهیات و معارف اسلامی    گرایش : فلسفه و کلام اسلامی

الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان تطبیقی

عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)

فلسفه غرب

فلسفه علم

کلام   گرایش : فلسفه دین

 

رشته و گرایش های رشته فقه و حقوق اسلامی

 

کارشناســـی:

الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق

 

کارشناســی ارشد :

 

الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و حقوق خصوصی

فقه و مقارن و خقوق جزای اسلامی 

 

دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

رشته و گرایش های رشته جغرافیا

 

کارشناســـی:

جغرافیای انسانی گرایش شهری

جغرافیای انسانی گرایش روستایی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

کارشناســی ارشد :

 

جغرافیای سیاسی

سنجش از دور گرایش شهری وروستایی

جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مجتمع های فضایی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش بهسازی ونوسازی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن

ژئومورفولوژی گرایش هیدرولوژی ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی

آب وهوا شناسی

 

دکتری

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

 

رشته و گرایش های رشته تاریخ  

کارشناســـی:

تاریخ

 

کارشناســی ارشد :

تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد ازاسلام

تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان

تاریخ گرایش تاریخ اسلام                                                                                                                                 

 

دکتری :

 تاریخ گرایش : ایران بعد از اسلام

تاریخ گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی

 

رشته و گرایش های رشته  باستانشناسی

 

کارشناســـی:

 

کارشناســی ارشد :

 

باستانشناسی  گرایش پیش از تاریخ

باستانشناسی  گرایش تاریخی

باستانشناسی  گرایش اسلمی                                                                                                                               

 

دکتری

باستانشناسی گرایش دوره تاریخی

 

رشته و گرایش های رشته علوم قرآن و حدیث 

 

کارشناســـی:

علوم قرآن و حدیث

 

کارشناســی ارشد :

علوم قرآن و حدیث                                                                                                                             

 

دکتری

الهیات -  علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث