رشته ها و گرایشها

رشته گرایش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته و گرایش های رشته ادبیات فارسی

کارشناســـی:

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات داستانی

کارشناســی ارشد :

 • زبان و ادبیات فارسی     

دکتری 

 • زبان و ادبیات فارسی 

 

 رشته و گرایش های رشته ادبیات عرب    

کارشناســـی:

 • زبان و ادبیات عرب

کارشناســی ارشد :

 • زبان و ادبیات عرب   

دکتری

 • زبان و ادبیات عرب

 

رشته و گرایش های رشته فلسفه

کارشناسی:

 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد:

 • الهیات و معارف اسلامی   گرایش : فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان تطبیقی
 • فلسفه غرب
 • عرفان اسلامی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی       گرایش : مدیریت اطلاعات

 

دکتری :

 • الهیات و معارف اسلامی    گرایش : فلسفه و کلام اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی    گرایش : ادیان و عرفان تطبیقی
 • عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 • فلسفه غرب
 • فلسفه علم
 • کلام   گرایش : فلسفه دین

 

رشته و گرایش های رشته فقه و حقوق اسلامی

کارشناســـی:

 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق

کارشناســی ارشد :

 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و مقارن و خقوق جزای اسلامی  

دکتری 

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی 

 

رشته و گرایش های رشته جغرافیا

کارشناســـی:

 • جغرافیای انسانی گرایش شهری
 • جغرافیای انسانی گرایش روستایی
 • جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

کارشناســی ارشد :

 • جغرافیای سیاسی
 • سنجش از دور گرایش شهری وروستایی
 • جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
 • جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مجتمع های فضایی
 • جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 • جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش بهسازی ونوسازی
 • جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
 • ژئومورفولوژی گرایش هیدرولوژی ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
 • آب وهوا شناسی

دکتری

 • جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
 • جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی

رشته و گرایش های رشته تاریخ   

کارشناســـی:

 • تاریخ

کارشناســی ارشد :

 • تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
 • تاریخ گرایشتاریخ ایران بعد ازاسلام
 • تاریخ گرایشتاریخ عمومی جهان
 • تاریخ گرایشتاریخ اسلام                                                                                                                                 

دکتری

 •  تاریخ گرایش : ایران بعد از اسلام
 • تاریخ گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی

 

رشته و گرایش های رشته  باستانشناسی

کارشناســـی:

 •  

کارشناســی ارشد :

 • باستانشناسی  گرایش پیش از تاریخ
 • باستانشناسی  گرایش تاریخی
 • باستانشناسی  گرایش اسلمی                                                                                                                                

دکتری

 • باستانشناسی گرایش دوره تاریخی

 

رشته و گرایش های رشته علوم قرآن و حدیث  

کارشناســـی:

 • علوم قرآن و حدیث

کارشناســی ارشد :

 • علوم قرآن و حدیث                                                                                                                              

دکتری

 • الهیات -  علوم قرآن و حدیث
 • علوم قرآن و حدیث