پژوهشی

افتخارات پژوهشی دانشکده

افتخارات دانشکده در کتب و مقالات منتشر شده اساتید و دانشجویات محسوس است و نمونه ای از آن کتب در طبقه ششم دانشکده به نمایش گذاشته شده است

ضمنا دانشکده دارای 2 فصل نامه علمی - پژوهشی و سه کتابخانه ی مجهز با فضای مناسب و سایت آموزشی مطلوب می باشد