مدیر گروه

 مشخصات شخصی :

 •      نام و نام خانوادگی : مهرناز بهروزی
 •      وضعیت : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 •      گروه آموزشی : تاریخ وباستانشناسی
 •      مرتبه علمی:  استادیار
 •      تاریخ ومحل تولد:
 •  ایمیل شخصی           mehrnaz_behroozi@yahoo.com

 

 

 مشخصات تحصیلی:

 •   دکتری:تاریخ و تمدن                        گرایش:                      دانشگاه: علوم وتحقیقات
 •   کارشناسی ارشد:تاریخ و تمدن          گرایش:                     دانشگاه:
 •  کارشناسی: تاریخ و تمدن                گرایش:                      دانشگاه:

 

سمت های اجرایی:

 • مدیرگروه 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:
 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی: تاریخ
 • تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: تاریخ
 • تدریس دروس مقطع دکتری: تاریخ و تاریخ و تمدن