اعضای هیات علمی

   اعضای هیات علمی گروه تاریخ و باستان شناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

ردیف

ناو و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 
1 محمد سپهری استاد  
2 غلامرضا کریمیان استادیار  
3 بهمن فیروزمندی دانشیار  
4 مجید رضا رجبی مربی  
5 عباسعلی غفاری فرد استادیار  
6 نعمت اله احمدی نسب استادیار  
7 فیاض زاهد استادیار  
8 حمید رضا صفا کیش استادیار  
9 مهرناز بهروزی استادیار  
10 محمد رضا شهیدی پاک استدیار  
11 محمود سید استادیار