اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

ردیف ناو و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد سپهری استاد http://faculty.iauctb.ac.ir/m-sephri-history/fa
2 غلامرضا کریمیان استادیار  
3 بهمن فیروزمندی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/b-firozmandi-history/fa
4 مجید رضا رجبی مربی http://faculty.iauctb.ac.ir/m-rajabi-hiran-history/fa
5 عباسعلی غفاری فرد استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ghafarifard-history/fa​
6 نعمت اله احمدی نسب استادیار  
7 فیاض زاهد استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/f-zaahed-history/fa
8 حمید رضا صفا کیش استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/h-safa-kiesh-history/fa
9 مهرناز بهروزی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa
10 محمد رضا شهیدی پاک استدیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pak-history/fa
11 محمود سید استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-seyed-history/fa