اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های گروه تاریخ و باستان شناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

اطلاعیه شماره 1- دانشجویانیکه موضوع پایان نامه آنها تاییدشده جهت انجام کارهای بعدی پایان نامه به مدیرگروه مراجعه نمایند اسامی دانشجویان روی بردکناراتاق مدیرگروه آقای دکترصفا کیش  نصب شده .

اطلاعیه شماره 2- دانشجویانیکه به هردلیل ( بدهی و.....)موفق به گرفتن کارت ورودبه جلسه امتحان نمی شوند برای گرفتن مجوزامتحان درروزامتحان مربوطه به قسمت خدمات کامپیوتری سرکارخانم فتح الهی درطبقه همکف مراجعه نمایند ودرپایان امتحان برگه مجوز را به برگه امتحانی سنجاق نموده وبه مراقب تحویل دهند.

اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان گروه تاریخ و باستان شناسی ( کارشناسی - ارشد ) دانشجویانیکه به هردلیل موفق نشده اندامتحانی رابدهند هرچه سریعتربرای پرنمودن برگه حذف درس ( حذف ماده 35) به گروه آموزشی خودمراجعه نمایند درغیراینصورت نمره درس مربوطه صفرمنظورمی گردد.درضمن دانشجویانیکه ازسه درس بیشترامتحان نداده اندبایدگواهی پزشک همراه داشته باشند واگرکل درسهای ترم  خودراامتحان نداده اند بایدحذف ترم نمایند.

دانشجویانی که موضوع پایان نامه آنها تاییدشده جهت انجام کارهای بعدی پایان نامه به مدیرگروه مراجعه نمایند اسامی دانشجویان روی بردکناراتاق مدیرگروه آقای دکترصفا کیش نصب شده .

دانشجویانیکه به هردلیل ( بدهی و.....)موفق به گرفتن کارت ورودبه جلسه امتحان نمی شوند برای گرفتن مجوزامتحان درروزامتحان مربوطه به قسمت خدمات کامپیوتری سرکارخانم فتح الهی درطبقه همکف مراجعه نمایند ودرپایان امتحان برگه مجوز را به برگه امتحانی سنجاق نموده وبه مراقب تحویل دهند