درباره گروه

درباره گروه تاریخ و باستان شناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی

این رشته  دارای  دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  است
 

کارشناسی  تاریخ   

 

کارشناسی ارشد 
 

تاریخ  - ایران اسلامی  
تاریخ - تاریخ عمومی جهان
تاریخ - گرایش ایران و باستان
تاریخ - گرایش تارخ اسلام
تاریخ - گرایش مطالعات خلیخ فارس