درباره گروه

درباره گروه

این رشته  دارای  دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  است
کارشناسی  تاریخ   

کارشناسی ارشد 
تاریخ  - ایران اسلامی  
تاریخ - تاریخ عمومی جهان
تاریخ - گرایش ایران و باستان
تاریخ - گرایش تارخ اسلام
تاریخ - گرایش مطالعات خلیخ فارس