مدیر گروه

مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان وفرهنگ باستانی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی: مهناز جعفریه