اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع تحصیلات تکمیلی

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1 احمد حسنی رنجبر هرمز آبادی استاد  
2 علی اصغر حلبی استادیار  
3 پروین سلاجقه استادیار  
4 مریم صادقی گیوی دانشیار  
5 محمد علی گذشتی دانشیار  

 

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1 منیره احمد سلطانی             استادیار         
2 مهناز جعفریه استادیار  
3 تراب جنگی قهرمان استادیار  
4 شروین خمسه استادیار  
5 احمد خیالی خطیبی استادیار  
6 دره دادجوی توکلی استادیار  
7 اشرف شیبانی اقدم دانشیار  
9 سهیلا قسیمی ترشیزی استادیار  
10 اکرم گلشنی استادیار  
11 ویدا وفایی استادیار  
12 عالیه یوسف فام استادیار