مدیر گروه

  

مدیر گروه دکتری جغرافیا

مشخصات شخصی

 • نام و نام خانوادگی :  محمد اخباری
 • تاریخ تولد:  19/11/1336
 • شماره تماس :  09121256215
 • آدرس ایمیل : Dr.m.akhbari@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی :

 •  کارشناسی :            جغرافیا وبرنامه ریزی شهری       از دانشگاه تبریز 
 •  کارشناسی ارشد:    جغرافیای سیاسی                        از دانشگاه  تهران
 •  دکتری :               جغرافیای سیاسی با گرایش ژئوپلتیک      از دانشگاه تربیت مدرس

 

سمت های اجرایی:

 • مسئول آموزش سپاه تهران                                                                                        59-1358
 • رئیس ستاد منطقه 7 سپاه (کرمانشاه؛ایلام ؛همدان؛کردستان)                                  59 -1361
 • رئیس ستاد منطقه 5 سپاه (آذربایجان شرقی؛اذربایجان غربی؛اردبیل)                          65-1361
 • رئیس ستاد منطقه لشگر 31عاشورا                                                                          67-1365
 • رئیس ستاد منطقه سپاه 12 آذربایجان غربی                                                            70-13672
 • رئیس دانشکده علوم انسانی (دانشگاه امام حسین(ع))                                           77 ـ1370
 • رئیس کمیسیون موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                            81 ـ1378
 • رئیس اداره سنجش از دور و G.I.S (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)                    84 ـ1381
 • مدیرعامل شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران(TGIS)                                         88-1386
 • مشاور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران                                                88-1391
 • رئیس کمیته آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                           89-1391
 • مشاور عالی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در امور برنامه ریزی                                 90-1392
 • عضو پژوهشکده آمایش بنیادین – مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت                  92-1391
 • رئیس مرکز علمی-کاربردی شهرسازی،نوسازی،بهسازی شهرداری تهران                      1393- ادامه دارد

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی:

 • محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) ، سال 1373
 • مسئول پروژه ملی " جغرافیای نظامی ایران " سال 1372 مجری     دانشگاه  امام حسین (ع)
 • عضو شورای علمی پروژه ملی بررسی ملاحظات دفاعی در آمایش سرزمین ، سال 1376
 •  کسب رتبه اول در نگارش پایان نامه گروه علوم انسانی / مقطع کارشناسی ارشد سراسر کشور
 • رئیس کمیته علمی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی کشوردرسال 1377
 • مشاور در مطالعات سیاسی، امنیتی پروژه ملی  " طرح جامع تقسیمات کشوری " در وزارت کشور1377
 • دبیر انجمن علمی سنجش ازدور کشور 1380
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران  مرکزی در سال 1386
 • مسئول پروژهMGIS  دانشگاه عالی دفاع ملی 87-1388
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1388
 • - محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1390
 • مسئول پروژه تعیین واقعی املاک در شهر تهران (عدالت سرزمینی در دریافت عوارض نوسازی و پسماند)
 •  مسئول پروژه G.I.S  فضای سبز شهردر تهران
 •  مسئول پروژه G.I.S  خدمات شهری در تهران
 •  مسئول پروژه شناخت مسائل فرهنگی؛ اجتماعی ؛اقتصادی در شهر تهران

 

زمینه های پژوهشی:

 • جغرافیا ، جغرافیای نظامی  ، GIS

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دکتری
 • تدریس کارشناسی ارشد
 • تدریس کارشناسی

 

کتب چاپ شده:

 •  کتاب مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران /  انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)/ مهر 1377
 •  کتاب جغرافیای کشور ترکیه  / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار 1383
 •  کتاب فناوری های نوین وکاربرد آن در ناجا   /  معا ونت آموزش ناجا  /  تابستان 1386
 •  کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران / انتشارات سازمان جغرافیایی /تابستان 1388
 • کتاب جغرافیای کشور پاکستان / انتشارات سازمان جغرافیایی/  تابستان 1388
 • کتاب جغرافیای کشور یمن   / انتشارات سازمان جغرافیایی/  بهار 1390
 • کتاب مدیریت بحرانهای قومی با تا کید بر شمال غرب کشور/ پائیز1392
 • کتاب   الگوی امنیتی ، اسلامی- ایرانی در خلیج فارس / پائیز 1391
 •  کتاب جغرافیای کشور الجزایر / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 •  کتاب جغرافیای کشورهلند / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 • مقالات علمی – پژوهشی چاپ شده:
 • مقاله: امنیت ملی درسیاست بین الملل معاصر / فصلنامه علمی – پژوهشی  سیاست دفاعی / پائیز 1382
 • -  مقاله مکعب بحران آب درایران-  انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی پژو هش های جغرافیایی/ پائیز 1379
 • مقاله:  فرایند تصمیم گیری تقسیم استان خراسان- انتشار فصلنامه علمی –پژوهشی ژئوپلیتیک 1384
 • مقاله :وضعیت خاورمیانه درساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم-انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک1386
 • مقاله :تحلیل روند ژئوپلیتیک در نظام بین الملل- فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد دفاعی 1387
 •  مقاله:  ساختار نظام بین الملل در قرن 21 : مطالعه موردی؛سیاست خاورمیانهائی آمریکا- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی زمستان 1387
 • مقاله  A geopolitical analysis of ethnicity in Iran, with an emphasis on challenges and opportunities  فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک 1388 
 •  مقاله :   ساختار نظام بین الملل و تحلیل بحران در روابط ایران و آمریکا - فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بهار1389
 •   مقاله:  ملاحظات راهبردی وانتقال انرژی به شبه قاره هند -    فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک -دانشگاه عالی دفاع ملی بهار وتابستان 1388
 •  مقاله : الگوی شبکه ائی ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر؛مطالعه موردی تهران
 •  انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک تابستان 1389
 •  مقاله: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان(مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ) فصلنامه علمی- پژوهشی ، پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران شماره 75 بهار 1390
 •  مقاله- Land use and Geographical Planning towards National Solidarity - IJbSM 1(3)   December, 2010 issue (Vol 1(3)) of our International Journal of Bio-resource and Stress Management (IJBSM).
 •  مقاله- Regional cooperation model in the Horizon of outlook plan
 • انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره 17 زمستان 1390
 • مقاله:  بررسی الگوی مشارکت اسلامی امنیت منطقه ائی در خلیج فارس/ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک - دانشگاه عالی دفاع ملی شماره 5 –  سال دوم - زمستان  1389
 • مقاله : بررسی عوامل موثر بر تعامل استانداری با مرزبانی وتاثیر آن در کنترل مرز ها (سیستان و بلوچستان 88- 87) فصلنامه علمی- تخصصی مرز وجغرافیا – دانشگاه علوم انتظامی – شماره 1 – زمستان 1389
 • مقاله:جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج فارس در روند جهانی شدن با تاکید بر نقش آمریکا / فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو درجغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / سال سوم  شماره 4  پائیز 1390– مقاله: تاثیر مناسبات بین قومی بر امنیت منطقه ای : مطالعه موردی آذربایجان غربی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال چهارم شماره 15- زمستان 1389
 • مقاله: نقش وتاثیر اتحادیه اروپا در قدرت یابی نظام جهانی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای / موسسه آموزش عالی قشم / سال اول شماره 4 – پائیز 1390
 •  مقاله: بررسی عوامل موثربر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان ، چالشها و راهکارها / فصلنامه علمی- تخصصی گردشگری وچشم اندازآینده / سازمان منطقه آزاد قشم/ سال اول شماره 4 پائیز 1390
 •  مقاله: روند دولت- ملت سازی دربوسنی و هرزگوین (با نگاهی به آینده ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای /موسسه آموزش عالی قشم / سال دوم شماره 1 – زمستان 1390
 • مقاله: جغرافیای جرم خیزی در کلان شهر تهران (مطالعه موردی سرقت و قتل ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی– دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال پنجم/ شماره 18- پائیز 1390
 • مقاله: بررسی ابعادو پیامد های ژئوپلیتیکی حضور ناتو در افغانستان / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 20- بهار 1391
 • مقاله:بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت شهری / فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره2 تابستان 1393
 • مقاله:ارزیابی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی (مطالعه تطبیقی :دولت هشتم ونهم )
 • فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 21-22-تابستان وپاییز 1391

 

 فعالیت‌های مدیریتی و اجرائی:

 • 1/3- جانباز  50%
 • 2/3- حضور در جبهه های جنگ تحمیلی   79   ماه                                                   59-1369    
 •  مسئول آموزش سپاه تهران                                                                          59-1358
 • رئیس ستاد منطقه 7 سپاه (کرمانشاه؛ایلام ؛همدان؛کردستان)                                  59 -1361
 •  رئیس ستاد منطقه 5 سپاه (آذربایجان شرقی؛اذربایجان غربی؛اردبیل)                         65-1361
 •  رئیس ستاد منطقه لشگر 31عاشورا                                                                67-1365
 •  رئیس ستاد منطقه سپاه 12 آذربایجان غربی                                                    70-13672
 •   رئیس دانشکده علوم انسانی (دانشگاه امام حسین(ع))                                     77 ـ1370
 • رئیس کمیسیون موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                                 81 ـ1378
 • رئیس اداره سنجش از دور و G.I.S (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)                  84 ـ1381
 •   مدیرعامل شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران(TGIS)                                88-1386
 •   مشاور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران                                           88-1391
 • رئیس کمیته آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                           89-1391
 • مشاور عالی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در امور برنامه ریزی                             90-1392
 • عضو پژوهشکده آمایش بنیادین – مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت                             92-1391
 • رئیس مرکز علمی-کاربردی شهرسازی،نوسازی،بهسازی شهرداری تهران                     1393- ادامه دارد
 • 4- فعالیت های آموزشی:
 • 1/4- عضو هیات علمی دانشگاه با رتبه دانشیاری  از 1370
 • 2/4- رئیس دانشکده علوم جغرافیایی سال 1373 _ 1370
 • 3/4- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) ، 1378 _ 1376
 • 4 /4-مدرس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
 • 5/4 ـ دبیر دهمین کنگره جغرافیدانان ایران ، 1377
 • 6/4- عضو هیات ممیزه،‌دانشگاه امام حسین(ع) ، 1377
 • 7/4- دبیر همایش جغرافیا و کاربردهای دفاعی ـ  امنیتی، 1376
 • 8/4- دبیرکنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران ،‌بهار 1383
 • 9/4- دبیر همایش ملی ژئوپلتیک و مرز،‌ تیرماه 1386
 • 10 /4- نائب رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران
 • 11/4- مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی ژئوپلتیک
 • 12/4- سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی
 • 13/4- سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی مرز وجغرافیا – دانشگاه علو م انتظامی
 • 14/4- مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران مرکز 

 

5 - فعالیت های تحقیقاتی :

 • محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) ، سال 1373
 • مسئول پروژه ملی " جغرافیای نظامی ایران " سال 1372 مجری     دانشگاه  امام حسین (ع)
 • عضو شورای علمی پروژه ملی بررسی ملاحظات دفاعی در آمایش سرزمین ، سال 1376
 •  کسب رتبه اول در نگارش پایان نامه گروه علوم انسانی / مقطع کارشناسی ارشد سراسر کشور
 • رئیس کمیته علمی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی کشوردرسال 1377
 • مشاور در مطالعات سیاسی، امنیتی پروژه ملی  " طرح جامع تقسیمات کشوری " در وزارت کشور1377
 • دبیر انجمن علمی سنجش ازدور کشور 1380
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران  مرکزی در سال 1386
 • مسئول پروژهMGIS  دانشگاه عالی دفاع ملی 87-1388
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1388
 • - محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1390
 • مسئول پروژه تعیین واقعی املاک در شهر تهران (عدالت سرزمینی در دریافت عوارض نوسازی و پسماند)
 •  مسئول پروژه G.I.S  فضای سبز شهردر تهران
 •  مسئول پروژه G.I.S  خدمات شهری در تهران
 •  مسئول پروژه شناخت مسائل فرهنگی؛ اجتماعی ؛اقتصادی در شهر تهران

 

کتب چاپ شده:

 •  کتاب مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران /  انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)/ مهر 1377
 •  کتاب جغرافیای کشور ترکیه  / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار 1383
 •  کتاب فناوری های نوین وکاربرد آن در ناجا   /  معا ونت آموزش ناجا  /  تابستان 1386
 •  کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران / انتشارات سازمان جغرافیایی /تابستان 1388
 • کتاب جغرافیای کشور پاکستان / انتشارات سازمان جغرافیایی/  تابستان 1388
 • کتاب جغرافیای کشور یمن   / انتشارات سازمان جغرافیایی/  بهار 1390
 • کتاب مدیریت بحرانهای قومی با تا کید بر شمال غرب کشور/ پائیز1392
 • کتاب   الگوی امنیتی ، اسلامی- ایرانی در خلیج فارس / پائیز 1391
 •  کتاب جغرافیای کشور الجزایر / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 •  کتاب جغرافیای کشورهلند / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 • مقالات علمی – پژوهشی چاپ شده:
 • مقاله: امنیت ملی درسیاست بین الملل معاصر / فصلنامه علمی – پژوهشی  سیاست دفاعی / پائیز 1382
 • -  مقاله مکعب بحران آب درایران-  انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی پژو هش های جغرافیایی/ پائیز 1379
 • مقاله:  فرایند تصمیم گیری تقسیم استان خراسان- انتشار فصلنامه علمی –پژوهشی ژئوپلیتیک 1384
 • مقاله :وضعیت خاورمیانه درساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم-انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک1386
 • مقاله :تحلیل روند ژئوپلیتیک در نظام بین الملل- فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد دفاعی 1387
 •  مقاله:  ساختار نظام بین الملل در قرن 21 : مطالعه موردی؛سیاست خاورمیانهائی آمریکا- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی زمستان 1387
 • مقاله  A geopolitical analysis of ethnicity in Iran, with an emphasis on challenges and opportunities  فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک 1388 
 •  مقاله :   ساختار نظام بین الملل و تحلیل بحران در روابط ایران و آمریکا - فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بهار1389
 •   مقاله:  ملاحظات راهبردی وانتقال انرژی به شبه قاره هند -    فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک -دانشگاه عالی دفاع ملی بهار وتابستان 1388
 •  مقاله : الگوی شبکه ائی ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر؛مطالعه موردی تهران
 •  انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک تابستان 1389
 •  مقاله: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان(مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ) فصلنامه علمی- پژوهشی ، پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران شماره 75 بهار 1390
 •  مقاله- Land use and Geographical Planning towards National Solidarity - IJbSM 1(3)   December, 2010 issue (Vol 1(3)) of our International Journal of Bio-resource and Stress Management (IJBSM).
 •  مقاله- Regional cooperation model in the Horizon of outlook plan
 • انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره 17 زمستان 1390
 • مقاله:  بررسی الگوی مشارکت اسلامی امنیت منطقه ائی در خلیج فارس/ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک - دانشگاه عالی دفاع ملی شماره 5 –  سال دوم - زمستان  1389
 • مقاله : بررسی عوامل موثر بر تعامل استانداری با مرزبانی وتاثیر آن در کنترل مرز ها (سیستان و بلوچستان 88- 87) فصلنامه علمی- تخصصی مرز وجغرافیا – دانشگاه علوم انتظامی – شماره 1 – زمستان 1389
 • مقاله:جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج فارس در روند جهانی شدن با تاکید بر نقش آمریکا / فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو درجغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / سال سوم  شماره 4  پائیز 1390– مقاله: تاثیر مناسبات بین قومی بر امنیت منطقه ای : مطالعه موردی آذربایجان غربی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال چهارم شماره 15- زمستان 1389
 • مقاله: نقش وتاثیر اتحادیه اروپا در قدرت یابی نظام جهانی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای / موسسه آموزش عالی قشم / سال اول شماره 4 – پائیز 1390
 •  مقاله: بررسی عوامل موثربر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان ، چالشها و راهکارها / فصلنامه علمی- تخصصی گردشگری وچشم اندازآینده / سازمان منطقه آزاد قشم/ سال اول شماره 4 پائیز 1390
 •  مقاله: روند دولت- ملت سازی دربوسنی و هرزگوین (با نگاهی به آینده ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای /موسسه آموزش عالی قشم / سال دوم شماره 1 – زمستان 1390
 • مقاله: جغرافیای جرم خیزی در کلان شهر تهران (مطالعه موردی سرقت و قتل ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی– دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال پنجم/ شماره 18- پائیز 1390
 • مقاله: بررسی ابعادو پیامد های ژئوپلیتیکی حضور ناتو در افغانستان / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 20- بهار 1391
 • مقاله:بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت شهری / فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره2 تابستان 1393
 • مقاله:ارزیابی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی (مطالعه تطبیقی :دولت هشتم ونهم )
 • فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 21-22-تابستان وپاییز 1391
 • 8- لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی :
 •                                    
 • 1/ 8 – نقش ایدئولوژی درپویائی شهرها    سمینار شهرها و مردم    دانشگاه تبریز    آبان ماه 1371
 • 2/ 8- شهرنشینی و مهاجرت در کشورهای جهان سوم، توسعه پایدار و شهرنشینی دانشگاه علامه طباطبائی،        مهر 1371
 • 3/ 8- نگرشی برمسائل دفاعی شهرهای ایران ، سمینار شهرها و مردم (2) دانشگاه تبریز، 1374
 • 4/8- تحلیل عوامل موثرایدئولوژیکی بر هویت یابی شهردرگذرزمان، سمینار بین المللی مسائل توسعه شهری و
 • شهرهای جدید اصفهان سال 1372 دانشگاه امام حسین (ع) ، مهر 1376
 • 5/8- آب عامل صلح یا چالش در خاورمیانه،  سمینار برای مسائل خاورمیانه،مرکزتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی     سال 1378
 • 6/ 8- حمله آمریکا برعلیه عراق، فرصت و تهدیدات ، مرکزگفتگوی تمدنها، دی ماه 1381
 • 7/8- جهانی شدن و تحول در مفهوم مرزها، همایش ملی مرز، بهار 1382
 • 8/8–چشم انداز همکاری بین کشورهای ساحلی خزر در ساختار نوین قدرت بین الملل - همایش بین‌المللی   کشورهای ساحلی خزر پائیز 1382
 • 9/8- مقاله راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آسیای میانه با تأکید بر فرآیند اجرایی سند چشم انداز
 • همایش ملی سند چشم انداز ج.ا.ا ایران در افق 1404 و ظرفیت¬ها و بایستگی¬ها؛ اسفند 1385
 • 10/8- ترتیبات امنیتی در قفقاز و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- همایش قفقاز, تبریز؛ تابستان 1383
 • 11/8- گسترش ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز, تهدیدات و پیامدهای حضور در مرزهای شمالی ایران همایش ملی آسیای مرکزی و قفقاز, دفتر مطالعات وزارت امور خارجه؛ پائیز 1386
 • 12/8- موقعیت ژئوپلتیکی ایران در قاره آسیا- همایش انجمن ژئوپلتیک رومانی - بخارست ؛ خردادماه 1386
 • 13/8- Health GIS– "Genetic Disease Distribution and Location Based Data Correlation"Bangkok, Thailand – 14, 16 January 2008
 • 14/8 - ساخت شبکه ائی وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری و ژئواکونومیکی  همایش ملی ژئوپلیتیک نظریه ها وکاربرد ها زمستان 1389
 • 15/8 – نقش آمایش سرزمین وهمبستگی ملی در تحقق سندچشم انداز 1404  / همایش ملی اقوام در ایران1404 /زمستان 1390 خرم آباد
 • 16/8 - اورآسیا کانون ژئوپولیتیک قرن جدید: مطالعه موردی حوزه خزر / پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام /پائیز 1391 /دانشگاه تبریز
 • 9 ـ استاد راهنماو مشاوردهها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری دردانشگاههای سراسر کشور

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد و کارشناسی  جغرافیا


مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی : شهره تاج
 • مرتبه علمی: استادیار پایه 24
 • تاریخ تولد: 1336
 • محل تولد: تهران

ایمیل: shohrehtaj36@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: جغرافیای انسانی      گرایش: برنامه ریزی روستایی        دانشگاه: تهران    
 • کارشناسی ارشد: جغرافیای انسانی      گرایش: برنامه ریزی روستایی       دانشگاه: تهران
 • کارشناسی: جغرافیای انسانی      دانشگاه: شهید بهشتی
 • دیپلم: طبیعی(تجربی)

 

سمت های اجرایی:

 • مدیر گروه جغرافیا از سال 91-1387

 

تجربیات پژوهشی:

 • برگزاری  کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان جغرافیا مقطع کارشناسی ارشد ، یکروزه ،26 اردیبهشت 1388 ، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مجتمع ولی عصر
 • برگزاری اولین گردهمایی فارغ التحصیلان و د انشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، یکروزه ، 7 دیماه : 1390
 • همکاری در برگزاری همایش باد ، محیط ، فرهنگ ، گروه مردم شناسی و گروه جغرافیا ، دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، مجتمع ولیعصر زمان برگزاری 21-23 آبانماه 1391 ( هنوز برگزار نشده )
 • همکار طرح ( ساماندهی روستاهای پراکندهبخش مرکزی فومن – شهرستان ) طرح تجمیع ، کارفرما جهاد سازندگی استان گیلان ، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، 1376 – 1377.
 • مجری طرح (ساماندهی روستاهای پراکنده بخش ( شهرستان ) املش ، طرح تجمیع ، کارفرما جهاد سازندگی استان گیلان ، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، 1376 – 1377 .

 

زمینه های پژوهشی:

 • زمینه های پژوهشی در خصوص گردشگری روستایی، مدیریت روستایی، مشارکت زنان، ICT روستایی، جغرافیای پزشکی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تغییرات نقشی و فرمی روستایی و شهرگرایی روستایی.

 

کتابها و مقالات چاپ شده

 • تاج، شهره، هاشمی، روحبخش، 1391، تاثیر اشتغال زنان روستایی در تصمیم گیری های اقتصادی خانوار- مطالعه موردی دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر استان ایلام، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، سال ششم ، شماره 22-21 ، تابستان و پاییز .
 • خشنود ، عفت ، تاج، شهره ، 1391 ؛ نقش گردشگری در تغییرات کالبدی روستاها ، مطالعه موردی : دهستان برغان ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، سال ششم ، شماره بیستم ، بهار .
 • کربلایی حسنی . امیر ، تاج . شهره ، 1390 ، بررسی تأثیر عملکرد دهیاری ها در فعالیت های عمرانی و خدماتی روستاها ( مطالعه موردی ، دهیاری ها شهرستان آشتیان ) ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، سال پنجم ، شماره هفدهم ، تابستان.
 • تاج ، شهره ، رزمی ، جواد ، 1390 ، راهبر توزیع فضایی زیر ساخت های جامعه روستایی کشور با تاکید بر برنامه ریزی استراتژیک ، مجله شم انداز جغرافیی ( مطالعات انسانی ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رشت گروه جغرافیا ، سال ششم ، شماره هفدهم ، زمستان .
 • تاج ، شهره ، دار آفرین ، فاطمه . زمستان 1390 ، تأثیر پذیری اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی ، مطالعه موردی ناحیه صنعتی میامی شهرستان شاهرود ، فصلنامه جغرافیای انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار
 • تاج ، شهره ، ارزجانی . زهرا ، فرج نژادی قادی ، ساعد ، عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در روستاها : ( مطالعه موردی روستاهای قرن آباد – استان گلستان ) فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، سالم چهارم  شماره پانزدهم ، زمستان 1389
 • تاج. شهره،حافظی زاده.شقایق، پتانسیل یابی  فضاهای شهری در بخش مرکزی شهر تهران به منظور ساماندهی اجرای مراسم فرهنگی مذهبی باتاکید بر اجرای مراسم ایام محرم،مجله فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ،دانشگاهآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،سال چهارم ، شماره دوازدهم ، بهار1389
 • تاج. شهره ،نقی زاده .ناهید، بررسی مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی توسعه جوامع روستایی و عشایری با تکیه بر تجاربی از ایران ، مجله فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، سال سوم ، شماره دهم ، پاییز 1388 .
 • تاج.شهره، خانه های دوم ، بحثی نو در ادبیات جغرافیای روستایی ایران ، مجله فصلنامه جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، شماره پنجم ، بهار 1387 .
 • تاج.شهره، چشم اندازی نو برای توسعه روستایی در ایران " مدل توسعه گردشگری روستایی " مجله دانشنامه ، دوره عالی تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره 50 – 51 پاییز و زمستان 1382 .
 • تاج. شهره، مدلی پیشنهادی برای توسعه اکوتوریسم در ایران ، مجله دانشنامه ، دوره عالی تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره 46 و 47 ، پاییز و زمستان 1381 .

 

مقاله های انگلیسی:

 • Taj.Sh,Vazirian, M, Vazirianzadeh.B.Bigdeli; Sh,  Shalehzadeh.(2013      )" Effects of climatological Variables on scorpion Sting incidence in Ramshir area.
 • Taj .Shohreh, Arzgani,Zahra, Growth Trend and Migration of Rural population : a case study in damavand , iran , international journal of, Bio-resource and stress Management, Inda Volume 2, Number 4m December 2011