اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

شهره تاج

استادیار         

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-taj-geo/fa

2

ناصر اقبالی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

3

یوسفعلی زیاری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/u-ziyari-geo/fa

4

آزیتا رجبی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rajabi-geo/fa

5

علی نوری کرمانی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-norikermani-geo/fa

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rezvani-geo/fa

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mojtabazadehkhanghani-geo/fa

8

محمد اخباری

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akhbari-geo/fa

9

علیرضا استعلاجی

استاد

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa

10

فرهاد حمزه

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-hamzeh-geo/fa

11

علی بیژنی

استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

شهره تاج

استادیار         

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-taj-geo/fa

2

فریده عظیمی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-azimi-geo/fa

3

علی بیژنی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

6

علی نوری کرمانی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-norikermani-geo/fa

7

علی اصغر رضوانی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rezvani-geo/fa

8

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mojtabazadehkhanghani-geo/fa

9

محمد اخباری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akhbari-geo/fa

10

علیرضا استعلاجی

استاد

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa

11

شوکت مقیمی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/sh-moghimi-geo/fa

12

ناصر اقبالی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

13

فرهاد حمزه

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-hamzeh-geo/fa

14

مریم ایلانلو

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ailano-geo/fa

15

یوسفعلی زیاری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/u-ziyari-geo/fa

16

آزیتا رجبی

استاد یار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rajabi-geo/fa

17

اردوان بهزاد استادیار