اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

شهره تاج

استادیار         

 

2

ناصر اقبالی

دانشیار

 

3

یوسفعلی زیاری

استادیار

 

4

آزیتا رجبی

استادیار

 

5

علی نوری کرمانی

استادیار

 

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

 

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

 

8

محمد اخباری

دانشیار

 

9

علیرضا استعلاجی

استاد

 

10

فرهاد حمزه

استادیار

 

11

علی بیژنی

استادیار  

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

شهره تاج

استادیار         

 

2

فریده عظیمی

استادیار

 

3

علی بیژنی

استادیار

 

6

علی نوری کرمانی

استادیار

 

7

علی اصغر رضوانی

دانشیار

 

8

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

 

9

محمد اخباری

استادیار

 

10

علیرضا استعلاجی

استاد

 

11

شوکت مقیمی

استادیار

 

12

ناصر اقبالی

دانشیار

 

13

فرهاد حمزه

استادیار

 

14

مریم ایلانلو

استادیار

 

15

یوسفعلی زیاری

استادیار

 

16

آزیتا رجبی

استاد یار

 

17

اردوان بهزاد

استادیار