اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های گروه جغرافیا

اطلاعیه شماره 1

- دانشجویان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد که موفق به شرکت در امتحان نشده اند، تا تاریخ 93/11/1 جهت پر کردن فرم حذف مربوطه به دفترگروه مراجعه نمایند.

- دانشجویان موظفند بعداز انتخاب واحد و حذف واضافه ، ازانتخاب واحد خود پرینت بگیرند.

- بعداز حذف واضافه هیچ گونه تغییر (حذف، اضافه، تغییرگروه کلاسی) امکان پذیر نمی باشد.