برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات

 برنامه آموزشی وتاریخ امتحانات(نیمسال دوم95-94)

برنامه امتحانات دانشجویان رشته جغرافیا مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری (نیمسال اول 96-95)

 لیست دروس ارائه شده جغرافیا کارشناسی و کارشناسی ارشدو کارشناسی

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی  جغرافیای انسانی - روستایی

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی  جغرافیا انسانی - شهری

 کارشناسی ارشد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرلفیای برنامه ریزی توریسم 

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی روستایی

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی شهری 

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کار شناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری ورودی  92 به بعد

 عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی مسکن ورودی 92 به بعد

 عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش محیط زیست ورودی 92 به بعد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اقتصاد و فضا  ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی کالبدی ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی - ساماندهی مناطق عشایری ورودی 92 به بعد

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی سرفصل

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی فضایی

عناوین و تعداد واحد درسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری منطقه ای سرفصل

عناوین و واحد درسی کارشناسی ارشد جغرافیا ژئومورفولوژی

سرفصل در رشته آب و هواشناسی کاربردی

عناوین و واحد درسی دروس کارشناسی جغرافیا آب و هواشناسی (اقلیم شناسی ) آب و هواشناسی کاربردی سرفصل