درباره گروه

درباره گروه جغرافیا

این رشته شامل دو مقطع کارشناسی  ( جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جغرافیای انسانی  روستایی  -و جغرافیای انسانی شهری ) و
کارشناسی ارشد  ( جغرافیای برنامه ریزی توریسم  - جغرافیای برنامه ریزی روستایی - جغرافیای سیاسی - جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی شهری - جغرافیای طبیعی اقلیم هیدرولوژی و جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی ) می باشد