مدیر گروه

مدیر گروه  علوم قرآن و حدیث وزبان وادبیات عرب

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی : عبّاس همامی

 • وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • مرتبه علمی: استاد

 • تاریخ تولّد: 1346

 • محلّ تولّد: قم

 • ایمیل: ah@hemami.net

            

مشخّصات تحصیلی:  

 • دکتری: الهیّات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 •             کارشناسی ارشد: الهیّات و معارف اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • کارشناسی: الهیّات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سمت های اجرایی:

رئیس کمیته تخصّصی قرآن و حدیث گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ( از  1393 تاکنون)

مدیر گروه دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( از  1392 تاکنون)

 • رئیس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران (  از  1391 تاکنون )

 • صاحب امتیاز و  مدیر مسئول مجلّه علمی-  پژوهشی پژوهش دینی ( از  1379 تاکنون )

 •  سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول مجلّه علمی-  پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث ( از  1384 تاکنون )

 • عضو هیأت تحریریّه فصلنامه صحیفه مبین: مجلّه علمی–  پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی ( از  1384 تاکنون )

 • داور کمیسیون بررسی نشریّات علمی کشور وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری ( از 1391 تاکنون )  

 • طرّاح سؤالات دکتری و کارشناسی ارشد مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ( از  1384 تاکنون ) و نیز مصاحبه های مقطع دکتری دانشگاه

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( از  1389 تاکنون )

 •  رئیس کمیته تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری گروه علوم قرآن و حدیث واحد تهران مرکزی ( از  1389 تاکنون )

 •  سردبیر مجلّه علمی-  تخصّصی لسان صدق گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( از  1390 تاکنون )

رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی– پژوهشی ترجمه شناسی قرآن ( از 1390  تا  1392 )

رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی– پژوهشی مقصد نهایی جهان ( از 1390  تا  1392  )

رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی– پژوهشی گستره دین در زندگی بشر ( 1391 )

نایب رئیس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ( از  1383 تا  1391 )

 •  عضو گروه علمی فقه، اصول و  علوم قرآن و حدیث پنجمین جشنواره بین المللی فارابی ( 1390 )

 •  رئیس کمیته علمی همایش ملّی و  علمی– پژوهشی حکمت عملی در المیزان و سایر آثار اسلام پژوهان معاصر ( 1389 تا  1390 )

 •  ارزیاب علمی چهارمین جشنواره بین المللی فارابی ( 1389 )

عضو شورای برنامه ریزی قرآن و عترت معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( از  1384 تا  1389 )

 •  عضو گروه علمی فقه، اصول و  علوم قرآن و حدیث سومین جشنواره بین المللی فارابی ( 1388 )   

 •  راه اندازی دوره دکتری تخصّصی علوم قرآن و حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( 1387 و  1388 )

 •  دبیر کمیته علمی همایش ملّی و  علمی– پژوهشی روشها و مکاتب تفسیری ( 1387 و 1388 )

 •  عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ( از  1385 تا  1387 )

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ( از  1382 تا 1386 )

 •  رئیس کمیته علمی و عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی همایش علمی-کشوری سراج منیر ( 1385 )

 •  مسئول بخش مسائل نظری اسلام در مجلّه  NATIONAL  INTEREST مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1384 )

 •  راه اندازی مرکز مطالعات میان فرهنگی معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1382 و 1383 )

 •  راه اندازی و عضویّت در هیأت مؤسّس انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ( 1382 و  1383 )

مشاور معاون بین الملل قوّه قضائیّه ( از  1382 تا  1383 )

 •   مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( از  1378 تا   1382 )

 

                  تجربیّات پژوهشی – دانشگاهی:

 •      کتاب مسّ الوصول إلی علم الاصول ( الجزء الأوّل ) / 1386

 •      کتاب مسّ عشق -  دفتر نخست / 1378  

 •      کتاب چهره زیبای قرآن (تناسب آیات) / 1375  
 •     مقاله زمینه های ممنوعیت جرایم جنسی در قرآن کریم و کتاب مقدس/علمی – پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث1392)
 • مقاله بازشناسی منابع حدیثی أسفار ملاصدرا / علمی – پژوهشی ( پژوهش های قرآن و حدیث 1391)
 • مقاله مکتب تفکیک و تفسیر اثری / علمی - پژوهشی ( حدیث پژوهی 1391 )

 • مقاله عقل و نقش آن در تفسیر از نگاه مکتب تفکیک / علمی - پژوهشی ( پژوهش دینی 1391 )
 • مقاله نگاهی دوباره به مسأله‌ی امّی بودن پیامبر اکرم (ص)/ علمی – پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1391)
 •      مقاله استاد دکتر گرجی و دو کتاب "ایات الاحکام" و  تصحیح "الذریعه الی اصول الشریعه" / علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1390)

 •  مقاله اصل توحید محوری و  تأثیر آن بر اخلاق فردی و اجتماعی در المیزان / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1390 ) 
 •      مقاله تاویل قرآن در مکتب تفکیک / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1390 )

 •      مقاله رویکرد قرآنی در مقایسه­ی نظریه­ی نسبیت حق و نسبیت ارزش­ها/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1389 )

 • مقاله مبانی و روش های تفسیر معتزله/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1388 ) 
 •      مقاله تطبیق و مقایسه دجال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیّت/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1387)  

 •      مقاله نقدی بر نوشتار " القرائات فی نشأتها و تطوّرها " / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1387 )

 •      مقاله A Comparative Study of the Third Chapter of Genesis and Quran / علمی – پژوهشی ( ویژه نامه انگلیسی پژوهش دینی 1387)

 •      مقاله بررسی تطبیقی اصول و روش های تبلیغ در قرآن و عهد جدید/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1386)

 •      مقاله گونه شناسی تألیفات دعایی عالمان مسلمان تا زمان ابن طاووس/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1386 )

 •      مقاله بررسی روشهای تبلیغ ادیان الهی / علمی – پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / 1385 )

 •      مقاله آسیب شناسی مدیریّت سیاسی حاکمان و زمامداران با تأکید بر سیره حکومتی امام علی (ع) / علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1385)

 •      مقاله سرانجام عیسی (ع) در مقارنه میان قرآن و عهد جدید/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1385 )

 •      مقاله بررسی تطبیقی داستان نوح(ع) تا شروع طوفان در قرآن و سفر پیدایش/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1385)

 •      مقاله بررسی مسأله اسراء با تأکید بر مقایسه دیدگاه المیزان و مفاتیح الغیب/ علمی– پژوهشی( پژوهش دینی 1384)

 •      مقاله استاد دکتر حجّتی و تفسیر کاشف / علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

 •      مقاله درآمدی بر علم تناسب آیات با تأکید بر سوره "الجمعه" / علمی – پژوهشی ( مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1384 )

 •      مقاله بررسی تطبیقی باب سوم سفر پیدایش / علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1384 )

 •      مقاله مقایسه داستان پسران آدم (ع) در سفر پیدایش/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

 •      مقاله مقایسه بحث نسل آدم(ع) تا نوح(ع) در سفرپیدایش/ علمی – پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

 •      مقاله تفسیر بالرّأی جایز / علمی – پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران 1383)

 •      مقاله تأویل کلمه و شجره در قرآن / علمی – پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / تأیید 1382 )

 •      مقاله درآمدی بر بحث عفاف / علمی – پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / تأیید 1382 )

 •      مقاله درآمدی بر هرمنوتیک / علمی – پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران 1381) 

 •      مقاله تفسیر و تأویل ( 1 ) / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1380 )

 •      مقاله تفسیر و تأویل ( 2 ) / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1380 )

 •      مقاله تفسیر و تأویل از منظر چینش آیات / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1382 )

 •      مقاله تأویل تطبیقی واژه های کلمه و شجره / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1382 )

 •      مقاله اختلاف قرائات و نقش آن در تفسیر / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1383/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی )

 •      مقاله نگاهی تطبیقی به خدا و خلقت در سفر پیدایش / علمی – ترویجی ( پژوهش دینی 1383/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)   

 •      مقاله درآمدی بر قاعده مقابله به مثل (برهان وعرفان 1384 / علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)   

 •      مقاله فهم متن و پرسش های اساسی هرمنوتیک ( صحیفه مبین 1385/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

 •      مقاله نافع مدنی و منهج وی در قرائت  ( صحیفه مبین 1385/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

 •      مقاله رویکرد اسلام به عهد جدید ( صحیفه مبین 1386/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

 •      مقاله Nafi' al-Madani and His Style of Quranic Recitation  ( صحیفه مبین 1388/ علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

 •      مقاله پژوهشی در تناسب آیات و سور قرآن ( قرآن در آینه پژوهش 1380 )

 •      مقاله عفاف از منظر قرآن و روایات با نگاهی بر روابط اجتماعی ( مجموعه مقالات همایش دانشگاه خواجه نصیر 1377 )

 •      مقالهIslamic Law with a Glance at International Relations ( NATIONAL  INTEREST;2005 )

 •      مقالهA Comparative Study of Legal Impacts of Juristic Law of Negation of Way ( NATIONAL  INTEREST;2006 )

 •      راهنمایی بیش از هشتاد و مشاوره بیش از پنجاه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

 

زمینه های پژوهشی:

 • علوم قرآن و حدیث

 • فقه و اصول

 • ادیان و مذاهب

 • ادبیّات عرب

سوابق آموزشی:

 • دکتری تخصّصی :  ده سال

 • کارشناسی ارشد : شانزده سال

 • کارشناسی : چهارده سال

 

دانلود رزومه