اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات عرب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

علیرضا باقر

استادیار

 

2

علی صابری

دانشیار

        

3

عنایت اله فاتحی ن‍ژاد

دانشیار

 

4

باقر قربانی زرین

استاد

 

5

زهرا خسروی ومکانی

دانشیار

 

6

ملیح السادات فردانی

استادیار

 

7

ناهده فوزی

استادیار

 

8

سندس کرد آبادی

استادیار

 

9

ناهیده گندمیکال

استادیار

 

10

سیده زهرا موسوی

استادیار

 

11

زهره معصومی

استادیار

 

12

مهدی  مهدی عباسی

استادیار

 

13

سیمین ولوی

دانشیار

 

14

سید محسن هاشمی

استادیار

 

15

رقیه مصلح

استادیار

 

16

شهرام عدالتی شاهی

مربی

 

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع دکتری 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی        

1

 عبّاس همامی

استاد

 

2

 محسن احتشامی نیا        

استادیار

 

3

 امیر توحیدی

استادیار

 

4

سیّد محمّد رضوی

استادیار

5

سیّده فاطمه هاشمی

استادیار

 

 

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد   

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

محمد رضا آرام

استادیار

 

2

محسن احتشامی نیا

استادیار

 

3

امیر توحیدی

استادیار

 

4

سید محمد رضوی

استادیار

 

5

احمد رضا غایی

استادیار

 

6

صدیقه نصیر اوغلی خیابانی

استادیار

 

7

سیده فاطمه هاشمی

استادیار