اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات عرب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

علیرضا باقر

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bagher-arab/fa

2

علی صابری

دانشیار

                                                                                          http://faculty.iauctb.ac.ir/a-saberi-arab/fa              

3

عنایت اله فاتحی ن‍ژاد

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-fatehinejad-arab/fa

4

باقر قربانی زرین

استاد

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-ghorbanizarrin-arab/fa

5

زهرا خسروی ومکانی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-khosravi-arab/fa

6

ملیح السادات فردانی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-fardani-arab/fa

7

ناهده فوزی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-fawzi-arab/fa

8

سندس کرد آبادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-kordabadi-arab/fa

9

ناهیده گندمیکال

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-gandomikal-arab/fa

10

سیده زهرا موسوی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-mousavi-arab/fa

11

زهره معصومی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-masomi-arab/fa

12

مهدی  مهدی عباسی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mahdiabbasi-arab/fa

13

سیمین ولوی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-velovi-arab/fa

14

سید محسن هاشمی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-hashemi-arab/fa

15

رقیه مصلح

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-mosleh-arab/fa

16

شهرام عدالتی شاهی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-edalatishahi-arab/fa

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع دکتری 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی         آدرس صفحه شخصی
1 دکتر عبّاس همامی استاد http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hemami-theo/fa
2 دکتر محسن احتشامی نیا         استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/e-mohsen-theo/fa
3 دکتر امیر توحیدی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tohidi-theo/fa
4 سیّد محمّد رضوی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/r-seyedmohammad-theo/fa
5 سیّده فاطمه هاشمی استادیار  

 

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد   

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد رضا آرام استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aram-theo/fa
2 محسن احتشامی نیا استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/e-mohsen-theo/fa
3 امیر توحیدی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tohidi-theo/fa
4 سید محمد رضوی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/r-seyedmohammad-theo/fa
5 احمد رضا غایی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/g-ahamdreza-theo/fa
6 صدیقه نصیر اوغلی خیابانی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/n-sedighe-theo/fa​
7 سیده فاطمه هاشمی استادیار