اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی فلسفه غرب

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد اکوان دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akvan-phi/fa​
2 مریم ثقفی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-saghafy-phi/fa​
3 امیر محبیان استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mohebbian-phi/fa
4 صمد دیلمقانی موحد استاد http://faculty.iauctb.ac.ir/s-dilmaghani-movahed-phi/fa
5 میر عبدالحسین نقیب زاده جلالی استاد  

ی هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 عزیزاله افشار کرمانی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharkermany-theo/fa
2 عباس گوهری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-gohari-phi/fa
3 موسی ملایری دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-malayeri-phi/fa
4 مهدی نجفی افرا دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-najafiafra-phi/fa
5 انشاءاله رحمتی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rahmati-phi/fa
6 محمد کاظم رضازاده جودی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-rezazadehjoudi-phi/fa
7 گل بابا سعیدی کلیشمی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/g-saeidi-phi/fa
8 نفیسه فیاض بخش استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/n-fayazbakhsh-phi/fa

عضای هیات علمی گروه ادیان و عرفان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 عبدالرضا مظاهری استاد http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mazaheri-phi/fa
2 بخشعلی قنبری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/b-ghanbari-phi/fa
3 خسرو ظفرنوایی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/kh-zafarnavaee-phi/fa
4 عبدالحسین طریقی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tarighi-phi/fa
5 طاهره توکلی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/t-tavakoli-phi/fa
6 محمد رضا عدلی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-adli-theo/fa
7 پرویز عباسی داکانی استادیار  
8 سید محمد بنی هاشمی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa