اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی فلسفه غرب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

محمد اکوان

دانشیار

 

2

مریم ثقفی

استادیار

 

3

امیر محبیان

استادیار

 

4

صمد دیلمقانی موحد

استاد

 

5

میر عبدالحسین نقیب زاده جلالی

استاد

 

اعضای هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

 
1

عزیزاله افشار کرمانی

استادیار

 

2

عباس گوهری

استادیار

 

3

موسی ملایری

دانشیار

 

4

مهدی نجفی افرا

دانشیار

 

5

انشاءاله رحمتی

دانشیار

 

6

محمد کاظم رضازاده جودی

استادیار

 

7

گل بابا سعیدی کلیشمی

دانشیار

 

8

نفیسه فیاض بخش

استادیار

 

اعضای هیات علمی گروه ادیان و عرفان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

عبدالرضا مظاهری

استاد

 

2

بخشعلی قنبری

استادیار

 

3

خسرو ظفرنوایی

استادیار

 

4

عبدالحسین طریقی

استادیار

 

5

طاهره توکلی

استادیار

 

6

محمد رضا عدلی

استادیار

 

7

پرویز عباسی داکانی

استادیار

 

8

سید محمد بنی هاشمی

استادیار