اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان عزیزی که موفق به شرکت در جلسه امتحان نشده اند ،جهت حذف درس قبل از شروع ترم به گروه مراجعه نمایند.