درباره گروه

درباره گروه فلسفه - ادیان و عرفان

این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1368 ودر مقطع دکتری در سال 1393 تاسیس شد که دارای دو مقطع در کارشناسی ارشد ( فلسفه غرب و فلسفه علم ) و 4 مقطع در دکتری ( فلسفه غرب - فلسفه علم - فلسفه تطبیقی - فلسفه دین ) می باشد