اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها فقه و حقوق اسلامی

اطلاعیه شماره1 دانشجویان عزیزی  که موفق به شرکت درجلسه امتحان   نگردیده اند تا روز چهارشنبه 93/11/1 جهت پرکردن فرم حذف به دفتر گروه مراجعه نمایند.

اطلاعیه شماره2 دانشجویان ارشد باید از یک گروه، دروس انتخاب کنند درغیر اینصورت درسشان حذف میگردد.

اطلاعیه شماره    3دانشجویان موظفند بعداز ثبت نام ، حذف اضافه بایداز دروس خود پرینت بگیرند .

اطلاعیه شماره 4 .بعد از حذف واضافه هیچ نوع تغییری( حذف ،اضافه، تغییر گروه کلاسی) امکان پذیرنمی باشد.