مدیر گروه

مدیر گروه فقه وحقوق اسلامی

مشخصات شخصی :

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : یاقوتی

تاریخ تولد : 1362/09/14

اخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی ( استادیار پایه 4)

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصی رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد در مقطع کارشناسی در طی 6 ترم تحصیلی با معدل 18.25 در سال 1384

احراز رتبه دوم دربین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ورودی 1381

فارغ التحصیل رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 19.50 در سال 1386

احراز رتبه اول دربین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1384

فارغ التحصیل رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد درمقطع دکتری تخصصی با معدل 18.50

احراز رتبه اول دربین دانش آموختگان مقطع دکتری ورودی 1386

تحصیلات حوزوی شرکت در درس های خارج فقه واصول

شرکت در دوره آموزشی مفاهیم قرآن کریم _ اعراب قرآن _ عربی صرف _عربی نحوبه مدت 200 ساعت درموسسه فرهنگی قرآن وعترت آیات در سال 1392

سوابق آموزشی :

عضو هیات علمی واستادیار پایه 4 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی