مدیر گروه

مدیر گروه فقه وحقوق اسلامی

مشخصات شخصی :

نام : سید علی

نام خانوادگی : پورمنوچهری