اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( دکتری)                                             

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

احمدرضا خزایی

استادیار

 

2

سیدعلی پورمنوچهری

استادیار

 

3

جمشید معصومی

استادیار

 

4

هادی عظیمی گرکانی

استادیار

 

5

مجید وزیری

استادیار

 

6

زهرا فهرستی

استادیار

 

 

                                  اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( کار شناسی و کارشناسی ارشد )

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

علی بهرامی نژاد

استادیار

 

2

سیدعلی پورمنوچهری

استادیار

 

3

امراله نیکومنش

استادیار

 

4

یوسف درویشی هویدا

استادیار

 

5

مجید وزیری

استادیار

 

6

زهرا فهرستی

استادیار

 

7

هادی عظیمی گرکانی

استادیار

 

8

جمشید معصومی

استادیار

 

9

علیرضا محمد بیکی خورتاپی

مربی

 

10

احمدرضا خزایی

استادیار