اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( دکتری)                                             

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 احمدرضا خزایی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-khazaee-theo/fa
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pormanochehri-theo/fa
3 جمشید معصومی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/j-masomi-theo/fa
4 هادی عظیمی گرکانی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/h-azimigarakani-theo/fa​
5 مجید وزیری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-vaziri-theo/fa
6 زهرا فهرستی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/z-fehresti-theo/fa

 

                                  اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( کار شناسی و کارشناسی ارشد )

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 علی بهرامی نژاد استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pormanochehri-theo/fa
3 امراله نیکومنش استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-nikomanesh-theo/fa​
4 یوسف درویشی هویدا استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/y-darvishihovida-theo/fa
5 مجید وزیری استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-vaziri-theo/fa
6 زهرا فهرستی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/z-fehresti-theo/fa
7 هادی عظیمی گرکانی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/h-azimigarakani-theo/fa​
8 جمشید معصومی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/j-masomi-theo/fa
9 علیرضا محمد بیکی خورتاپی مربی http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mohamadbeigi-theo/fa
10 احمدرضا خزایی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-khazaee-theo/fa​