درباره گروه

درباره گروه فقه و حقوق اسلامی

این گروه درکارشناسی 410نفردانشجو فعال دارد درکارشناسی ارشد289نفر ودردکتری10نفرداردوهمچنین مجله فقه وحقوق دارد.