زبان و ادبیات فارسی

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع تحصیلات تکمیلی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 حسین بهزادی اندوهجردی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa
3 علی اصغر حلبی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-halabi-farsi/fa
4 پروین سلاجقه استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/p-salajagheh-farsi/fa
5 مریم صادقی گیوی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-sadeghigivi-farsi/fa
6 محمد علی گذشتی دانشیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-gozashti-farsi/fa

لیست اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 منیره احمد سلطانی             استادیار        http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ahamdsoltan-farsi/fa
2 مهناز جعفریه استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafariyeh-farsi/fa
3 تراب جنگی قهرمان استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/t-jangighahraman-farsi/fa
4 شروین خمسه استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/s-khamse-farsi/fa
5 احمد خیالی خطیبی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-khiali-khatibi-farsi/fa
6 دره دادجوی توکلی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/d-dadjoytavakoli-farsi/fa
7 اشرف شیبانی اقدم استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-sheibaniaghdam-farsi/fa
8 شهرام عدالتی شاهی مربی http://faculty.iauctb.ac.ir/s-edalatishahi-arab/fa
9 سهیلا قسیمی ترشیزی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/s-qasimitarshizi-farsi/fa
10 اکرم گلشنی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-golshani-farsi/fa
11 ویدا وفایی استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/v-vafaie-farsi/fa
12 عالیه یوسف فام استادیار http://faculty.iauctb.ac.ir/a-useffam-farsi/fa