زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

علیرضا باقر

استادیار

 

2

علی صابری

دانشیار

                                                                                                        

3

عنایت اله فاتحی ن‍ژاد

دانشیار

 

4

باقر قربانی زرین

دانشیار

 

5

زهرا خسروی ومکانی

دانشیار

 

6

ملیح السادات فردانی

استادیار

 

7

ناهده فوزی

استادیار

 

8

سندس کرد آبادی

استادیار

 

9

ناهید گندمیکال

استادیار

 

10

سیده زهرا موسوی

استادیار

 

11

زهره معصومی

استادیار

 

12

مهدی  مهدی عباسی

استادیار

 

13

سیمین ولوی

استادیار

 

14

سید محسن هاشمی

استادیار

 

15

رقیه مصلح

استادیار

 

16

شکوفه تواضعی

مربی