زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

علیرضا باقر

استادیار

http://A-Bagher- arab.iauctb.ac.ir/faculty /index.html

2

علی صابری

دانشیار

                                                                                                         http://a-saberi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.

3

عنایت اله فاتحی ن‍ژاد

دانشیار

http://a-fatehinejad-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

باقر قربانی زرین

دانشیار

http://b-ghorbanizarrin-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

زهرا خسروی ومکانی

دانشیار

http://z-khosravi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

ملیح السادات فردانی

استادیار

http://m-fardani-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

ناهده فوزی

استادیار

http://n-fawzi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

سندس کرد آبادی

استادیار

http://s-kordabadi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

ناهیده گندمیکال

استادیار

http://n-gandomikal-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

سیده زهرا موسوی

استادیار

http://z-mousavi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

11

زهره معصومی

استادیار

http://z-masomi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

مهدی  مهدی عباسی

استادیار

http://m-mahdiabbasi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

13

سیمین ولوی

استادیار

http://s-velovi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

سید محسن هاشمی

استادیار

http://m-hashemi-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

رقیه مصلح

استادیار

http://r-mosleh-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

16

شکوفه تواضعی

مربی

http://s-tavazoe-arab.iauctb.ac.ir/faculty/index.html