جغرافیا

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

شهره تاج

استادیار         

 http://S-Taj-Geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

ناصر اقبالی

دانشیار

http://n-aghbali-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

3

یوسفعلی زیاری

استادیار

http://u-ziyari-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

آزیتا رجبی

استادیار

http://a-rajabi-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

علی نوری کرمانی

استادیار

http://A-norikermani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

http://A-rezvani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

http://h-mojtabazadehkhanghani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

محمد اخباری

دانشیار

http://m-akhbari-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

علیرضا استعلاجی

استاد

http://A-estelaji-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

آدرس صفحه شخصی

1

شهره تاج

استادیار         

 http://S-Taj-Geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

فریده عظیمی

استادیار

http://f-azimi-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

3

علی بیژنی

استادیار

http://a-bijani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

اکبر پرهیزگار

دانشیار

http://A-parhizkar-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

علی نوری کرمانی

استادیار

http://A-norikermani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

http://A-rezvani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

http://h-mojtabazadehkhanghani-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

محمد اخباری

استادیار

http://m-akhbari-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

علیرضا استعلاجی

استاد

http://A-estelaji-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

شوکت مقیمی

استادیار

http://sh-moghimi-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

11

ناصر اقبالی

دانشیار

http://n-aghbali-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

فرهاد حمزه

استادیار

http://f-hamzeh-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

13

مریم ایلانلو

استادیار

http://m-Ailano-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

یوسفعلی زیاری

استادیار

http://u-ziyari-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

آزیتا رجبی

استاد یار

http://a-rajabi-geo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html