جغرافیا

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

شهره تاج

استادیار         

 

2

ناصر اقبالی

دانشیار

 

3

یوسفعلی زیاری

استادیار

 

4

آزیتا رجبی

استادیار

 

5

علی نوری کرمانی

استادیار

 

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

 

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

 

8

محمد اخباری

دانشیار

 

9

علیرضا استعلاجی

استاد

 

 

لیست اعضای هیات علمی گروه جغرافیا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتیه علمی

 

1

شهره تاج

استادیار         

 

2

فریده عظیمی

استادیار

 

3

علی بیژنی

استادیار

 

4

اکبر پرهیزگار

دانشیار

 

5

علی نوری کرمانی

استادیار

 

6

علی اصغر رضوانی

دانشیار

 

7

حسین مجتبی زاده خانقاهی

استادیار

 

8

محمد اخباری

استادیار

 

9

علیرضا استعلاجی

استاد

 

10

شوکت مقیمی

استادیار

 

11

ناصر اقبالی

دانشیار

 

12

فرهاد حمزه

استادیار

 

13

مریم ایلانلو

استادیار

 

14

یوسفعلی زیاری

استادیار

 

15

آزیتا رجبی

استاد یار