فلسفه غرب

اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد اکوان دانشیار http://M-Akvan-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 مریم ثقفی استادیار http://M-Saghafy-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 امیر محبیان استادیار http://a-mohebbian-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 صمد دیلمقانی موحد استاد s.deilamghani_movahed@iauctb.ac.ir
5 میر عبدالحسین نقیب زاده جلالی استاد sha.naghibzadeh@iauctb.ac.ir