فلسفه و حکمت اسلامی

اعضای هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 عزیزاله افشار کرمانی استادیار http://a-afsharkermany-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 عباس گوهری استادیار http://a-gohari-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 موسی ملایری دانشیار http://m-malayeri-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 مهدی نجفی افرا دانشیار http://m-najafiafra-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 انشاءاله رحمتی دانشیار http://a-rahmati-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 محمد کاظم رضازاده جودی استادیار http://m-rezazadehjoudi-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
7 گل بابا سعیدی کلیشمی دانشیار http://g-saeidi-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
8 نفیسه فیاض بخش استادیار http://n-fayazbakhsh-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html