فلسفه و حکمت اسلامی

اعضای هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی  
1 عزیزاله افشار کرمانی استادیار  
2 عباس گوهری استادیار  
3 موسی ملایری دانشیار  
4 مهدی نجفی افرا دانشیار  
5 انشاءاله رحمتی دانشیار  
6 محمد کاظم رضازاده جودی استادیار  
7 گل بابا سعیدی کلیشمی دانشیار  
8 نفیسه فیاض بخش استادیار