تاریخ و باستانشناسی

اعضای هیات علمی

ردیف ناو و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد سپهری استاد http://m-sephri-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 غلامرضا کریمیان استادیار  
3 بهمن فیروزمندی دانشیار http://b-firozmandi-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 مجید رضا رجبی مربی  
5 عباسعلی غفاری فرد استادیار http://a-ghafarifard-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 نعمت اله احمدی نسب استادیار  
7 فیاض زاهد استادیار http://f-zaahed-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
8 حمید رضا صفا کیش استادیار  
9 مهرناز بهروزی استادیار http://m-behroozi-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
10 محمد رضا شهیدی پاک استدیار http://m-pak-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
11 محمود سید استادیار http://m-Seyed-history.iauctb.ac.ir/faculty/index.html