تاریخ و باستانشناسی

اعضای هیات علمی گروه تاریخ و باستانشناسی

ردیف ناو و نام خانوادگی مرتیه علمی  
1 محمد سپهری استاد  
2 غلامرضا کریمیان استادیار  
3 بهمن فیروزمندی دانشیار  
4 مجید رضا رجبی مربی  
5 عباسعلی غفاری فرد استادیار  
6 نعمت اله احمدی نسب استادیار  
7 فیاض زاهد استادیار  
8 حمید رضا صفا کیش استادیار  
9 مهرناز بهروزی استادیار  
10 محمد رضا شهیدی پاک استدیار  
11 محمود سید استادیار