فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( دکتری)                                             

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی  
1 احمدرضا خزایی استادیار  
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار  
3 جمشید معصومی استادیار  
4 هادی عظیمی گرکانی استادیار  
5 مجید وزیری استادیار  
6 زهرا فهرستی استادیار  

 

                                  اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( کار شناسی و کارشناسی ارشد )

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی  
1 علی بهرامی نژاد استادیار  
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار  
3 امراله نیکومنش استادیار  
4 یوسف درویشی هویدا استادیار  
5 مجید وزیری استادیار  
6 زهرا فهرستی استادیار  
7 هادی عظیمی گرکانی استادیار  
8 جمشید معصومی استادیار  
9 علیرضا محمد بیکی خورتاپی مربی  
10 احمدرضا خزایی استادیار