فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( دکتری)                                             

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 احمدرضا خزایی استادیار http://A-Khazaee-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار http://a-pormanochehri-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 جمشید معصومی استادیار ttp://j-masomi-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 هادی عظیمی گرکانی استادیار ttp://H-AzimiGarakani-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 مجید وزیری استادیار http://m-vaziri-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 زهرا فهرستی استادیار http://z-fehresti-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

                                  اعضای هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق  ( کار شناسی و کارشناسی ارشد )

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی آدرس صفحه شخصی
1 علی بهرامی نژاد استادیار http://a-bahraminejad-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 سیدعلی پورمنوچهری استادیار http://a-pormanochehri-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 امراله نیکومنش استادیار http://A-Nikomanesh-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 یوسف درویشی هویدا استادیار http://y-darvishihovida-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 مجید وزیری استادیار http://m-vaziri-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 زهرا فهرستی استادیار http://z-fehresti-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
7 هادی عظیمی گرکانی استادیار http://H-AzimiGarakani-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
8 جمشید معصومی استادیار http://j-masomi-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
9 علیرضا محمد بیکی خورتاپی مربی http://a-mohamadbeigi-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
10 احمدرضا خزایی استادیار http://A-Khazaee-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html