علوم قرآن و حدیث

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع دکتری 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی         آدرس صفحه شخصی
1 دکتر عبّاس همامی استاد http://h-abbas-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 دکتر محسن احتشامی نیا         استادیار http://E-Mohsen-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 دکتر امیر توحیدی استادیار http://A-Tohidi-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 سیّد محمّد رضوی استادیار http://r-Seyedmohammad-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 سیّده فاطمه هاشمی استادیار  

 

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد   

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 محمد رضا آرام استادیار http://A-Mohammadreza-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 محسن احتشامی نیا استادیار http://E-Mohsen-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 امیر توحیدی استادیار http://A-Tohidi-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 سید محمد رضوی استادیار http://r-Seyedmohammad-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 احمد رضا غایی استادیار http://g-Ahamdreza-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 صدیقه نصیر اوغلی خیابانی استادیار http://N-sedighe-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
7 سیده فاطمه هاشمی استادیار