علوم قرآن و حدیث

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع دکتری 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتیه علمی          
1 دکتر عبّاس همامی استاد  
2 دکتر محسن احتشامی نیا         استادیار  
3 دکتر امیر توحیدی استادیار  
4 سیّد محمّد رضوی استادیار  
5 سیّده فاطمه هاشمی استادیار  

 

هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد   

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1 محمد رضا آرام استادیار  
2 محسن احتشامی نیا استادیار  
3 امیر توحیدی استادیار  
4 سید محمد رضوی استادیار  
5 احمد رضا غایی استادیار  
6 صدیقه نصیر اوغلی خیابانی استادیار  
7 سیده فاطمه هاشمی استادیار