ادیان و عرفان اسلامی

اعضای هیات علمی گروه ادیان و عرفان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس صفحه شخصی
1 عبدالرضا مظاهری استاد http://a-mazaheri-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
2 بخشعلی قنبری استادیار http://b-Ghanbari-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
3 خسرو ظفرنوایی استادیار http://kh-zafarnavaee-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
4 عبدالحسین طریقی استادیار http://a-tarighi-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
5 طاهره توکلی استادیار http://t-tavakoli-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
6 محمد رضا عدلی استادیار http://m-adli-theo.iauctb.ac.ir/faculty/index.html
7 پرویز عباسی داکانی استادیار  
8 سید محمد بنی هاشمی استادیار http://s-banihashemi-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html