ادیان و عرفان اسلامی

اعضای هیات علمی گروه ادیان و عرفان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1 عبدالرضا مظاهری استاد  
2 بخشعلی قنبری استادیار  
3 خسرو ظفرنوایی استادیار  
4 عبدالحسین طریقی استادیار  
5 طاهره توکلی استادیار  
6 محمد رضا عدلی استادیار  
7 پرویز عباسی داکانی استادیار  
8 سید محمد بنی هاشمی استادیار