زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان وادبیات فارسی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
اسمعیل ابراهیمی مقدم  زبان وادبیات فارسی Sma.Abrahimimoghadam.ltr@iauctb.ac.ir
سهیلا اصلاح  زبان وادبیات فارسی soh.Eslah.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه اکبری  زبان وادبیات فارسی fat.akbari.ltr@iauctb.ac.ir
بهناز برزگران  زبان وادبیات فارسی beh.barzegaran.ltr@iauctb.ac.ir
راهیل ترکان زمانی  زبان وادبیات فارسی rah.torkanzamani.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه حبیبی فر  زبان وادبیات فارسی fat.habibifar.ltr@iauctb.ac.ir
زهره حقیقی مبرهن  زبان وادبیات فارسی zoh.haghighimobarhan.ltr@iauctb.ac.ir
زهره خلیلی  زبان وادبیات فارسی zoh.khalili.ltr@iauctb.ac.ir
زیبا درزیان  زبان وادبیات فارسی zib.darzian.ltr@iauctb.ac.ir
رویا رحیمی  زبان وادبیات فارسی Roy.Rahimi.ltr@iauctb.ac.ir
شهره سلیم زاده  زبان وادبیات فارسی sho.salimzadeh.ltr@iauctb.ac.ir
مژده شجاعی نایینی  زبان وادبیات فارسی moj.shojaeinaeini.ltr@iauctb.ac.ir
سارا شعبانی ششکل  زبان وادبیات فارسی sar.shabanisheshkal.ltr@iauctb.ac.ir
کریم شنی  زبان وادبیات فارسی kar.sheni.ltr@iauctb.ac.ir
مهری صادقیان  زبان وادبیات فارسی meh.sadeghian.ltr@iauctb.ac.ir
گلناز طراز  زبان وادبیات فارسی gol.taraz.ltr@iauctb.ac.ir
زهرا عمرانی  زبان وادبیات فارسی zah.omrane.ltr@iauctb.ac.ir
عباس غلامی نصرآبادی  زبان وادبیات فارسی abb.gholaminasrabadi.ltr@iauctb.ac.ir
خدیجه فرخی  زبان وادبیات فارسی kha.farokhi.ltr@iauctb.ac.ir
فریبا قاصری  زبان وادبیات فارسی far.ghaseri.ltr@iauctb.ac.ir
حمید کاظمی پور  زبان وادبیات فارسی ham.kazemipour.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه گلشن  زبان وادبیات فارسی fat.golshan.ltr@iauctb.ac.ir
مهرداد مهرابی اختر  زبان وادبیات فارسی meh.mehrabiakhtar.ltr@iauctb.ac.ir
حدیث مولائی  زبان وادبیات فارسی had.molaei.ltr@iauctb.ac.ir
دریا نوری  زبان وادبیات فارسی DAR.NOORI.ltr@iauctb.ac.ir