زبان و ادبیات عرب

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان وادبیات عرب

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
سیده مایده بابازاده  زبان وادبیات عرب sey.babazadeh.ltr@iauctb.ac.ir
محبوبه ثمالی  زبان وادبیات عرب mah.somali.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه جعفری بهشتی حایری  زبان وادبیات عرب fat.jafaribeheshtihaeri.ltr@iauctb.ac.ir
پریوش حسینی  زبان وادبیات عرب par.hosseini.ltr@iauctb.ac.ir
غلامرضا صیدیلو  زبان وادبیات عرب Gho.seydiloo.ltr@iauctb.ac.ir
لیلا عباسپور  زبان وادبیات عرب Lei.Abbasopour.ltr@iauctb.ac.ir
الهه نمکی  زبان وادبیات عرب ela.namaki.ltr@iauctb.ac.ir