فقه و حقوق اسلامی

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه فقه وحقوق اسلامی

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
شهین امجدیان فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی sha.amjadyan.ltr@iauctb.ac.ir
احسان پرویزی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ehs.parvizi.ltr@iauctb.ac.ir
حمیدرضا ترابی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ham.torabi.ltr@iauctb.ac.ir
منوچهر جوانمردی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی man.javanmardi.ltr@iauctb.ac.ir
نرگس خسروپور فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی nar.khosropour.ltr@iauctb.ac.ir
آرمان رستم پور فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی arm.rostampoor.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه شریفی راد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی fat.sharifirad.ltr@iauctb.ac.ir
صدیقه طاهری فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی sed.taheri.ltr@iauctb.ac.ir
محدثه عسکری جیرهنده فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی moh.askari.ltr@iauctb.ac.ir
امیر علی اوسط فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ami.aliosat.ltr@iauctb.ac.ir
اردلان قادری نائینی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ard.ghaderinaini.ltr@iauctb.ac.ir
لیلا گرانمایه پور فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ley.geranmaiehpoor.ltr@iauctb.ac.ir
نرگس مهدوی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی nar.mahdavi.ltr@iauctb.ac.ir
سعید نجارصادقی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی sae.najarsadeghi.ltr@iauctb.ac.ir
ابراهیم یوسف وند فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ebr.yusefvand.ltr@iauctb.ac.ir