فلسفه و حکمت اسلامی - ادیان و عرفان

دانشجویان کارشناسی ارشدگروه فلسفه وحکمت اسلامی - ادیان وعرفان

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
مهدی اسلامی فلسفه mah.eslami.ltr@iauctb.ac.ir
میلاد امین فلسفه mil.amin.ltr@iauctb.ac.ir
سید محمد رضا معراجی فلسفه sey.mearaji.ltr@iauctb.ac.ir
اشکان میر فلسفه ASH.MIR.ltr@iauctb.ac.ir
شهلا امید سیدلر ادیان وعرفان sha.omidsaidlar.ltr@iauctb.ac.ir
بهمن امینی سده عرفان اسلامی bah.AMinisedeh.ltr@iauctb.ac.ir
سعید ترابی فلسفه وحکمت اسلامی sae.toraby.ltr@iauctb.ac.ir
ملاحت جلیلی احمداباد عرفان اسلامی mal.jalili.ltr@iauctb.ac.ir
شهنوش جواهری الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی sha.javaheri.ltr@iauctb.ac.ir
ابوالقاسم خداداد ادیان وعرفان abo.khodadad.ltr@iauctb.ac.ir
هانیه خزایی ادیان وعرفان han.khazaee.ltr@iauctb.ac.ir
مرجان خواجه افضلی فلسفه وحکمت اسلامی mar.khajehafzali.ltr@iauctb.ac.ir
محمدامین رنجبران ادیان وعرفان moh.rangbaran.ltr@iauctb.ac.ir
محمدصابر شاه نوش فروشانی فلسفه وحکمت اسلامی moh.shahnooshforoushani.ltr@iauctb.ac.ir
محمد قلیجی عرفان اسلامی Moh.Gheliji.ltr@iauctb.ac.ir
لیلا منصوری الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی lei.mansouri.ltr@iauctb.ac.ir
احیا هاشمی عرفان اسلامی ehy.hashemi.ltr@iauctb.ac.ir