زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان دوره دکتری گروه زبان وادبیات فارسی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی زبان وادبیات فارسی mah.ebrahimihosinalikandi.ltr@iauctb.ac.ir
محمد خدادادی زبان وادبیات فارسی moh.khodadadi.ltr@iauctb.ac.ir
حجت رشیدی زبان وادبیات فارسی hoj.rashidi.ltr@iauctb.ac.ir
معصومه سامانی زبان وادبیات فارسی mas.samani.ltr@iauctb.ac.ir
عبدالرضا شریفی زبان وادبیات فارسی abd.sharifi.ltr@iauctb.ac.ir
سوری صادقی لیمنجوبی زبان وادبیات فارسی sor.sadghelemanjobe.ltr@iauctb.ac.ir
حسین صفری نژاد گیلوایی زبان وادبیات فارسی Hos.Safarinejhadgilvaei.ltr@iauctb.ac.ir
محسن عابدی جزی زبان وادبیات فارسی Moh.Abedijazi.ltr@iauctb.ac.ir
حسن عادلخانی زبان وادبیات فارسی has.adelkhani.ltr@iauctb.ac.ir
زهره عسگری زبان وادبیات فارسی zoh.asgari.ltr@iauctb.ac.ir
سید یاسر نوروزیان زبان وادبیات فارسی sey.norouzian.ltr@iauctb.ac.ir