زبان و ادبیات عرب

دانشچویان دوره دکتری گروه زبان وادبیات عرب

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
علی احمدیان کیسمی زبان وادبیات عرب Ali.AhmadianKeysomi.ltr@iauctb.ac.ir
زهرا اسماعیلی پرشکوه زبان وادبیات عرب zah.esmaeeli.ltr@iauctb.ac.ir
علیرضا اله بخشی زبان وادبیات عرب ali.allahbakhshi.ltr@iauctb.ac.ir
ناهید ایازی زبان وادبیات عرب nah.ayazi.ltr@iauctb.ac.ir
لیلا بیژنی زبان وادبیات عرب lei.bigani.ltr@iauctb.ac.ir
جواد پیرمرادیان زبان وادبیات عرب jav.pirmoradian.ltr@iauctb.ac.ir
جمیله ترابی زبان وادبیات عرب jam.torabi.ltr@iauctb.ac.ir
محمد جعفری زبان وادبیات عرب moh.jafari.ltr@iauctb.ac.ir
مریم رعنایی پور زبان وادبیات عرب Mar.Ranaeipour.ltr@iauctb.ac.ir
محمد طایفه خانی زبان وادبیات عرب moh.tayfehkhani.ltr@iauctb.ac.ir
محمد طزری زبان وادبیات عرب moh.tazari.ltr@iauctb.ac.ir
علی علی محمدی زبان وادبیات عرب Ali.AliMohammadi.ltr@iauctb.ac.ir
معصومه فروزان زبان وادبیات عرب mas.forouzan.ltr@iauctb.ac.ir
فهیمه فهیمی نژاد زبان وادبیات عرب fah.fahiminejad.ltr@iauctb.ac.ir
محمدرضا لطفی زبان وادبیات عرب moh.lotfi.ltr@iauctb.ac.ir
زهرا محمدی زبان وادبیات عرب zah.mohammady.ltr@iauctb.ac.ir
مسعود معینی زبان وادبیات عرب mas.moeini.ltr@iauctb.ac.ir