تاریخ و باستانشناسی

دانشجویان دوره دکتری گروه تاریخ وباستانشناسی

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
داود پارسا روش باستان شناسی - دوران تاریخی dav.parsaravesh.ltr@iauctb.ac.ir
سامان توفیق باستان شناسی - دوران تاریخی Sam.Tofigh.ltr@iauctb.ac.ir
نفیسه حسینیان یگانه باستان شناسی - دوران تاریخی Naf.HosseinianYeganeh.ltr@iauctb.ac.ir
امیر مهدی یی باستان شناسی - دوران تاریخی Ami.Mahdie.ltr@iauctb.ac.ir