فقه و حقوق اسلامی

دانشجویان دوره دکتری گروه فقه وحقوق اسلامی

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
حمیدرضا امینه الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ham.amineh.ltr@iauctb.ac.ir
الهام فلاح پور الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی elh.fallahpour.ltr@iauctb.ac.ir
سیدمحمد هاشمی مطهر الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی SEY.HASHEMIMOTAHAR.ltr@iauctb.ac.ir