فلسفه و حکمت اسلامی - ادیان و عرفان

دانشجویان دوره دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی - ادیان وعرفان

نام  نام خانوادگی رشته ایمیل
غلامرضا افشون الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی gla.afshoon12.ltr@iauctb.ac.ir
بهروز پورجبارجاهد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی Beh.PourJabarJahed.ltr@iauctb.ac.ir
خدیجه رحمتی ادیان وعرفان kha.rahmati.ltr@iauctb.ac.ir
رضا ساغری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(س) rez.saghary.ltr@iauctb.ac.ir
یاسر طاهررحیمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی yas.taherrahimi.ltr@iauctb.ac.ir
سمیه عظیمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی som.azimi.ltr@iauctb.ac.ir
ناهید غیاثی ادیان وعرفان nah.ghiasi.ltr@iauctb.ac.ir
عزت الملوک قاسم قاضی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی Ezz.Ghasemghazi.ltr@iauctb.ac.ir
حشمت قدمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی hes.ghadami.ltr@iauctb.ac.ir
فاطمه مقدمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی fat.moghadami.ltr@iauctb.ac.ir
زینب نادی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی zei.nadi.ltr@iauctb.ac.ir
ایوب یارمحمدی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی ayy.yarmohammadi.ltr@iauctb.ac.ir